Güvenlik Raporu Hazırlama

Neden Güvenlik Raporu

 1. ÇALIŞMA DETAYLARI
  • Güvenlik Raporunun Kapsamı

İşletmede gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında 02 Mart 2019 tarihli ve 30702 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (BEKÖP)” ve eklerinin hükümlerine uyulacaktır.

Türkiye’nin SEVESO ile ilgili AB’ne uyumunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve “SEVESO-II Direktifinin Türkiye’de Uygulama Kapasitesini Arttırmak (EuropeAid/130724/D/SER/TR)” projesi kapsamında gerçekleştirilen Türkiye’de Seveso-II direktifinin gelecekteki uygulamasından sorumlu olan merkezi ve yerel kuruluşların idari ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları teklifin genelinde yol gösterici olmakla beraber, gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda temel oluşturacaktır.

Seveso Direktifi; ÇED, SED, eko-etiket, sorumluluk ve tazminat, CLP ile ilgili müktesebat ile yakından ilişkilidir ve bir bütünün parçasıdır. Tüm bu konuların dikkate alındığı bir raporlama ve denetim sistem yaklaşımı gereklidir.

 Güvenlik Raporu hazırlanmasındaki çalışmalarda, yapılanBildirim Kriterleri çalışmaların yanı sıra risk analizlerinin derinliği ve çeşidi de değişebilir.

 1. BKÖP BELGESİNDE HAZIRLIK AŞAMASINDA ASGARİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR
  • Rapor yazımında yazım diline dikkat edilerek raporun ana metni oluşturulması ve raporun yazılması,
  • Kuruluşun ve kuruluştaki tesislerin tanıtımı yapılarak detaylandırılacaktır.
   • Kuruluşun tanıtımı
 2. Kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumunda kayıtlı sicil numarası.
 3. Kuruluşta BKÖP belgesi düzenleme tarihi esas alınarak tespit edilen,
 4. Kadın ve erkek çalışanların sayısı ve vardiya sayısı.
 5. Kuruluştaki alt işverenlerin unvanları, bu işverenlerin faaliyet alanları ve kadın ve erkek çalışan sayıları hakkında bilgi. Kuruluşta alt işveren olmaması durumunda bu husus net bir şekilde belirtilir.
 6. Kuruluşun yerleştiği alanın sınırları ile çevresini gösteren uydu görüntüsü.
 7. Kuruluştaki ana faaliyet konuları ve üretim bilgilerine ilişkin özet bilgi.
 8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sisteminde yer alan “Kuruluş Bilgileri” sayfası ile yapılan bildirime ait beyanın bir kopyası rapora çalışma sırasında yazılır.
 • Kuruluşa ait vaziyet planı işletmeden temin edilir.

Bu bölümde kuruluşun tamamına ait ölçekli vaziyet planına yer verilir. Vaziyet planında yer alan tüm bölümlerin ne olduğu anlaşılır şekilde belirtilir. Ayrıca vaziyet planında büyük kaza tehlikesi olan tesisler işaretlenir.

 

 • Kuruluştaki tesislerin tanıtımı yapılır.
  • Kuruluştaki tesislere ait genel bilgiler

Kuruluşun kaç tesisten oluştuğu, bu tesislerin adı, bu tesislerdeki çalışan sayısı (varsa vardiya şeklinde), tesislerin işletmeye alınma tarihleri, kapasiteleri, tesisler arasındaki proses ilişkisi ve tesislerin planlı duruş dönemleri hakkında bilgi verilir.

 • Kuruluşta bulunan tesis hakkında ayrıntılı bilgi

Bu bölüm altında yönetmelikteki 1.3.1 bölümünde yer alan bilgi verilecek tesisin adı koyu olarak yazılır. Altına bu madde kapsamındaki her bir fıkra için istenen bilgilere yer verilir. Sonrasında varsa sırasıyla diğer tesisler için aynı işlem tekrar edilerek raporda belirtilir.

 1. Tesisin ayrıntılı tanıtımı, ulusal veya uluslararası standartlara uygun proses akış diyagramı işletme tarafından çizilir veya çizdirtilir. TS EN ISO 10628-2 Petrokimya ve Kimya sanayi için akış şemaları- Bölüm 2: Grafik semboller ile ISO 15519-1 ve ISO 15519-2 gibi farklı standartlar ve kodlama kriterlerine göre inceleme yapılarak doğruluğu hakkında işletmeye bilgi verilir.
 2. Tehlikeli maddelerin işlendiği, depolandığı ve aktarıldığı iş ekipmanlarının listesi, ekipmanların tasarımına ait bilgiler, ekipmanlara ilişkin olağan proses parametrelerinin değerleri ile alarm aktivasyonu ve/veya operatör müdahalesini gerektirebilecek proses parametrelerinin minimum ve maksimum değerleri hazırlanarak raporda belirtilir.

 

 1. Büyük kazayı önleyecek / etkisini azaltacak veya arızalanması durumunda büyük kazaya neden olacak / etkisini artıracak kritik ekipmanların (basınç emniyet valfleri, sıcaklık, basınç, seviye vb. kritik parametreleri algılayan sensörler, pompa, kompresör, vana, gaz algılama sistemi bileşenleri, yangın tespit ve müdahale sistemi bileşenleri, soğutma sistemi bileşenleri, acil durdurma/kapatma sistemi bileşenleri, gaz temizleme, vb.) adının, görevinin, kurulu olduğu yere ait bilgilerin yer aldığı liste oluşturulur.

 

 1. Büyük kazayı önleyecek / etkisini azaltacak veya arızalanması durumunda büyük kazaya neden olacak / etkisini artıracak kritik kontrol döngülerinin, acil durdurma sistemlerinin adı ile bu döngü sistemlerin bileşenleri (algılama, lojik ünite, son elaman) ve fonksiyonuna ait bilgileri içeren neden & sonuç matrisleri hazırlanır.

 

 1. Tesisteki depolama türleri ve bunların kurulu kapasiteleri hakkında ayrıntılı bilgi verilir.
  • Tesislerin yerleşimine ilişkin bilgiler rapora yazılır

Bu bölümde tesisin yerleşimine ilişkin aşağıdaki hususlar ayrı ayrı planlar üzerinde, istenilen bilginin niteliğine bağlı olarak gerekli ayrıntıların görülebileceği ölçekte hazırlanır. Plan üzerinde kullanılan işaretler lejantta açıkça belirtilir.

 1. Depolama faaliyetlerinin yapıldığı yerler. Depolanan maddenin adı ve miktarı bu plan üzerinde gösterilir ve planlar çizilir.
 2. Proses faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler ve bu faaliyetlerin ne olduğu plan üzerinde gösterilir.
 3. Tesise ait kumanda odalarının bulunduğu yerler plan üzerinde çizilir.
 4. Tesise girişlerin izlenmesi için mevcut olan güvenlik sistemlerinin türü ile bu sistemlerin bulunduğu yerler çizilir.
 5. Tesisin karayolu, demiryolu, liman ve ambar girişleri bulunduğu yerler çizilir.
  • Patlama ve yangınla mücadele tedbirleri hakkında bilgiler rapora yazılır

Tehlikeli maddeden kaynaklanabilecek bir yangın/patlama veya tehlikeli madde civarında çıkabilecek yangınla/patlamayla ilgili; alınan tedbirler hakkında bilgiye yer verilir. Yanıcı ve alevlenebilir tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerdeki olası tüm tutuşturma kaynaklarına karşı alınan tedbirler de belirtilir. TS EN 1127-1 Standardı referans alınarak tutuşturucu kaynaklar ayrı ayrı ele alınır. TS EN 60079-32-1, TS EN 60079-14, TS EN 60079-17, TS EN 62305-3, EN 61340-4-1 ve EN 50427 standartlarına göre ölçümler ve değerlendirmeler yapılarak tutuşturucu kaynaklara karşı alınan önlemlerin yeterlilikleri değerlendirilir.

 • Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler hakkında bilgiler rapora yazılır

Tehlikeli maddelerden kaynaklanan büyük kaza sonucu tehlikeli maddenin yayılması durumuna karşı sınırlandırıcı ve engelleyici tedbirleri içeren bilgilere yer verilir.

Olası yangın, patlama veya döküntü, toksik gaz salınımı gibi durumlar PHAST 7.2/3D/MC yazılımı ile modellenir. Etki mesafeleri belirlenir ve sınırlayıcı ve önleyici tedbirlerin yeterliliği raporlanır.

 • Diğer bilgiler

Tehlikeli maddelerin işlendiği, depolandığı, aktarıldığı proses koşulları ile tehlikeli maddenin niteliği, çevresel koşullar dikkate alınarak; ekipmanlarda oluşabilecek hasar mekanizmalarına (korozyon, erozyon v.b) ilişkin bilgiler ve bu hasar mekanizmalarına karşı alınan önlemler hakkında bilgiye yer verilir.  İşletim kontrolü ve bakım planları ile korozyonla mücadele ve diğer önlemlerin yeterliliği ve etkinliği değerlendirilir. TS EN 16991, API 581, API 580, EEMUA 154, EEMUA 159, ISO 20816 serileri dikkate alınarak inceleme ve değerlendirmeler yapılır.

 

 • Kuruluşta bulunan tehlikeli maddeler aşağıdaki tabloya göre yazılır.
  • Kuruluşta bulunan tehlikeli maddeler hakkında bilgiler rapora yazılır

Aşağıdaki örnek tabloya uygun olarak kuruluştaki tehlikeli maddeler hakkında bilgilere

yer verilir.

 

 

Tehlikeli maddenin adı

 

 

Tehlikeli maddenin hangi amaçla bulundurulduğu (*)

 

Azami miktarı (ton)

 

CAS numarası (**)

 

IUPAC adı

 

Yönetmelik Kapsamındaki Zararlılık Başlığı

Sınıflandırma

SEA Yönetmeliğine(***)

göre zararlılık sınıf kodu ve kategori kodu

Zararlılık ifadesi kodu

Yönetmelik kapsamındaki adlandırılmamış maddenin zararlılık kategorisi / adlandırılmış ise maddenin sıra numarası

 

Aseton

 

Yardımcı Madde

 

250

 

67-64-1

Propan-2-on

-Fiziksel (P)

-Sağlık (H)

Alev.Sıvı 2
Göz Tah. 2
BHOT Tek Mrz. 3

H225
H319
H336

 

P5b

Asetilen

Hammadde

 

25

 

200-816-9

Etin

-Fiziksel (P)

Alev.Gaz 1

Basınç Gaz

H220

19

 (*) Tehlikeli maddeler ham madde, ara ürün, nihai ürün, yan ürünler, atıklar, katalizör, yakıt ve yardımcı maddeler, kimyasal proseslerde kontrol kaybı sonucu oluşan ürünler şeklinde bulunabilecek tüm maddeleri kapsar.

(**) CAS numarasının mevcut olmadığı hallerde, IUPAC adı veya bir diğer uluslararası kimyasal adının yazılması yeterlidir.

(***) SEA Yönetmeliği: 11/12/2013 tarihli ve 28848 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.

 

 

 

 • Tehlikeli maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri raporda detaylandırılarak yazılır.

Tehlikeli maddelerin, fiziksel hali, rengi, kokusu, erime noktası, kaynama noktası, yoğunluğu, buhar basıncı, parlama noktası, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı, alt ve üst patlama limitleri, çözünürlük bilgisi, saflık derecesi, sulu çözelti olması durumunda konsantrasyonu, iletkenliği hakkında bilgilere yer verilir. Güvenlik Bilgi Formları başta olmak üzere diğer kaynaklardan da yararlanarak, Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA European Chemicals Agency), Gestis,  Cameo Chemicals, Ericards, Tehlikeli madde tanıma rehberi, Niosh Pocket Guide, TS EN 60079-32-1, NFPA 77, Inchem (Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartı) fiziksel ve kimyasal özellikler listelenir.

 • Kararlılık ve tepkime

Tehlikeli maddelerin; kuruluştaki kullanım şartları altında ve çevreye yayılması halinde ortaya çıkabilecek tehlikeli tepkimeleri, tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık, basınç, şok ve benzeri sakınılması gereken şartları, tehlikeli tepkimelere neden olabilecek su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel madde gibi kaçınılması gereken malzemeler, bozunmasına/ayrışmasına bağlı olarak çıkabilecek maddeler ve bu maddelerin tehlikeleri, su ile teması halinde, eğer varsa, oluşacak herhangi bir zararlı ayrışma ürünü, tehlikeli ekzotermik tepkime olasılığı hakkında bilgilere yer verilir. Güvenlik Bilgi Formları başta olmak üzere diğer kaynaklardan da yararlanarak, Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA European Chemicals Agency), Gestis,  Cameo Chemicals, Ericards, Tehlikeli madde tanıma rehberi, Niosh Pocket Guide, TS EN 60079-32-1, NFPA 77, Inchem (Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartı) kararlılık ve tepkime özellikler listelenir.

 • Toksikolojik etkiler ve ilkyardım tedbirleri

Büyük endüstriyel kaza meydana gelmesi sonucu, tehlikeli maddelere maruziyet durumunda; insanlarda ortaya çıkabilecek toksikolojik etkiler, kaza yerinde yapılması gereken ve uyulması gereken davranışlar, hekime iletilmesi gereken özel bilgiler, tehlikeli maddelerin özelliğine bağlı olarak kuruluşta acil müdahale için bulundurulan özel araç ve kuruluşta uygulanacak yöntemler hakkında bilgilere yer verilir. Güvenlik Bilgi Formları başta olmak üzere diğer kaynaklardan da yararlanarak, Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA European Chemicals Agency), Gestis,  Cameo Chemicals, Ericards, Tehlikeli madde tanıma rehberi, Niosh Pocket Guide, TS EN 60079-32-1, NFPA 77, Inchem (Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartı) toksikolojik etkiler ve ilkyardım tedbirleri özellikler listelenir.

 • Ekolojik bilgi

Tehlikeli maddelerin; çevre üzerinde anında veya daha sonra ortaya çıkabilecek etkileri hakkında bilgi verilir. Güvenlik Bilgi Formları başta olmak üzere diğer kaynaklardan da yararlanarak, Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA European Chemicals Agency), Gestis,  Cameo Chemicals, Ericards, Tehlikeli madde tanıma rehberi, Niosh Pocket Guide, TS EN 60079-32-1, NFPA 77, Inchem (Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartı) ekolojik özellikler listelenir.

 

 

 

 1. GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISAL GEREKLİLİKLERİ

Varlık unsuru;

Güvenlik yönetim sisteminin “varlık” unsurunu yerine getirmesi için mevzuat gereklilikleri ve diğer yönetim sistemi unsurlarıyla uyumlu şekilde belirlenmesi, tanımlanması, dokümante edilmesi ve gerekli eğitim ihtiyaçlarının sağlanarak kurulması gerekmektedir.

Bu unsur; Güvenlik Yönetim Sisteminin Kurulumu başlığında detaylı şekilde ele alınmıştır.

 

Uygulama unsuru;

Kurulan güvenlik yönetim sisteminin “uygulama” unsurunu yerine getirmesi için endüstriyel faaliyet konularıyla uyumlu şekilde, proses güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürüldüğünün kanıtları ortaya konmalıdır.

GYS gerekliliklerini sağlayacak şekilde hazırlanmış dokümantasyonun ve GYS proseslerinin uygulanarak kayıt altına alınması, gözden geçirme ve denetleme faaliyetleri ile ihtiyaç duyulan raporlamaların sunulması, düzeltme ve önleme faaliyetlerinin aksamaları önleyecek şekilde uygulanmasıyla; güvenlik yönetim sisteminin uygulama gerekliliklerinn sağlanması gerekmektedir.

Bu unsur; Güvenlik Yönetim Sisteminin Uygulanması ve İyileştirilmesi başlığında detaylı şekilde ele alınmıştır.

 

Etkinlik unsuru;

Uygulanan güvenlik yönetim sisteminin “etkinlik” unsurunu yerine getirmesi için GYS proseslerine ilişkin ölçme ve izlemeler, ilgili prosedürler kapsamında tanımlanmış hedeflere erişme dereceleri değerlendirilerek; sistemin bir bütün halinde geliştirilmesi, uygulamaların iyileştirilemesine olanak sağlayacak şekilde bilimsel metotların ve standardilasyonun entegre edilmesi, proses güvenliği kapsamında sürekli iyileştirme projelerinin oluşturulması, GYS performansının tüm kuruluşa operasyonel verimlilik, proses güvenliğini arttıracak ve fayda maliyet ilişkisini avantajlı konuma getirecek şekilde yapılandırılması ve sürdürülmesi ile gerçekleşir.

Bu unsur; Güvenlik Yönetim Sisteminin Uygulanması ve İyileştirilmesi başlığında detaylı şekilde ele alınmıştır.

 

 1. GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU

5.1 Kuruluşun güvenlik yönetim sistemi kurulur ve raporda GYS hakkında bilgi verilir.

GYS, kuruluşta meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için gerçekleştirilen teknik ve organizasyonel faaliyetlerin bütünüdür.  Alt seviyeli kuruluşlar tarafından Güvenlik Yönetim Sistemi oluşturulur.  GYS’nin içereceği unsurlar Yönetmelik Ek-3’te belirlenmiş olup bunlar; organizasyon ve personel, büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, işletim kontrolü, değişimin yönetimi, acil durumlar için planlama, performansın izlenmesi ve denetleme ve incelemedir.  GYS bu bölümde istenilen tüm bilgileri kapsayacak şekilde BKÖP belgesinde yer alır. GYS oluşturulurken dikkat edilecek hususlar mutlaka belirtilecektir.

 

Güvenlik Yönetim Sisteminin oluşturulmasında firmadaki mevcut yönetim sistemine entegre edilmek üzere; 02.03.2019 Tarihli; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin zorunlu koşullarından olan “Güvenlik Yönetim Sistemi”;    TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Yaklaşımları, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Yaklaşımları, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi alt yapısı üzerine kurgulanacak ve CCPS, TS EN 60300-1, TS EN 60300-2, TS EN 60300-3-1,2,5,6,9,10 standart serileri ve ilgili diğer standartlar kullanılarak çalışmalar yapılacaktır.

 

GYS, kuruluşta meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için gerçekleştirilen teknik ve organizasyonel faaliyetlere özgü olarak ve aşağıda istenilen bilgilerin tümünü kapsayacak şekilde hazırlanır.  Genel yönetim sistemlerinde yer alan bilgi ve belgelerin GYS de istenilen bilgileri içermesi halinde sadece bu ilgili bilgiler atıf yapılmaksızın GYS ye aktarılabilir. İlgili olmayan bilgi ve belgelere GYS içerisinde yer verilmez.

 

5.2 Güvenlik yönetim sisteminin bağlamının ve kapsamının belirlenmesi

5.2.1 Güvenlik yönetim sisteminin bağlamının belirlenmesi

Kuruluştaki güvenlik yönetim sisteminin hedeflenen çıktılarını başarma kabiliyetini etkileyebilecek iç ve dış hususları belirlenerek; GYS’nin kapsamına dahil edilecek gereklilikler için kuruluşa özgün yönetim sisteminin amaç ve hedeflerine olan ilişkileri belirlenir.

5.2.2 Güvenlik yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

Kuruluştaki ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek üzere; Güvenlik Yönetim Sistemi ile ilgili tarafları belirlenir.

 Bu ilgili tarafların Güvenlik Yönetim sistemi ile ilgili gereksinimleri tedarikçiler, müşteriler, yasal denetleyiciler, resmi ve kamu kuruluşları ve çalışanlar açasından beklentilerin sınırları oluşturulur ve Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamına dahil edilir.

5.3 Güvenlik yönetim sistemi organizasyonu (GYSO)

5.3.1 Kuruluşun organizasyon yapısı (organizasyon ve personel)

GYS Organizasyon yapısı kurularak kuruluşun organizasyon şemasına entegre edilir. Bu şemada proses güvenliğinden sorumlu birim işaretlenir. Bu birimde yer alan personelin unvanı, görev ve sorumlulukları belirtilir. Bu birimdeki personelin geçici eksikliği halinde yerlerine görevlendirilecek personel belirtilir.  Ayrıca, organizasyonun bütün kademelerinde büyük endüstriyel kazaların önlenmesinde görev alan personelin görev ve sorumlulukları belirtilir. Organizasyon şemasının; varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları da dâhil olmak üzere, kuruluşta bulunan tüm çalışanlara hangi yollarla haberdar edildiği belirtilir.

      5.3.1.1 Kuruluşun güvenlik kültürü (organizasyon ve personel)

Kuruluşta alt işveren çalışanları dahil tüm çalışanların düzenli ve sürekli katılımlarının sağlanması ve görüşlerinin alınmasında kullanılan yöntemler (güvenlik toplantıları, eğitim, ödül-ceza sistemi ve kişisel güvenlik performans izleme gibi) hakkında bilgiye yer verilir.

     5.3.1.2 Görevli personelin eğitimi (organizasyon ve personel)

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesinde ve etkilerinin azaltılmasında görev alan personelin büyük kazaların önlenmesine yönelik aldığı eğitimlere ilişkin asgari olarak eğitimin konusu ve süresi hakkında bilgiye yer verilir.  Mevcut olması halinde güvenlik konusunda hizmet alınan kurum, kuruluş ya da kişilere ilişkin bilgilere yer verilir.

     5.3.1.3 Eğitim ihtiyaçları (organizasyon ve personel)

Çalışanların eğitimlerinin planlanmasından ve gerçekleştirilmesinden sorumlu birim belirtilir. Eğitim ihtiyaçlarının ve periyotlarının belirlenmesi yöntemleri ile çalışanlara verilen eğitimlerin ölçme ve değerlendirilme yöntemleri hakkında bilgiye yer verilir.

    5.3.1.4 Güvenlik ile ilgili gelişmelerin takibi (organizasyon ve personel)

Kuruluş içerisinde ve diğer kuruluşlarda meydana gelen büyük kazalar ve ramak kalalar ile ilgili bilgilerin temin edilmesine ve kuruluş içerisinde değerlendirilmesine ilişkin yöntemlere yer verilir. Ayrıca yasal mevzuatın, ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel metotların veya standartların ve teknolojik gelişmelerin nasıl takip edildiğine dair bilgiye yer verilir.

  5.3.1.5 Güvenlik bilgi alışverişi (organizasyon ve personel)

Acil hizmet birimleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile kuruluşun Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi içinde yer alması durumunda bu bölge yönetimleri ile işbirliği ve gerekli bilgi alış verişinin sağlanabilmesi için kurulan sistem hakkında bilgiye yer verilir.

     5.3.1.6 Alt işveren yönetimi (organizasyon ve personel)

Alt işverenlerin seçimi, yönetimi, koordinasyonu ve denetimi hakkında kuruluşta uygulanan düzenlemeler hakkında bilgi verilir.

5.4 Büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

5.4.1 Metodoloji

Kuruluştaki büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için hangi yöntemlerin kullanıldığı belirtilir. Bu kapsamda, kullanılan her bir yöntem ayrıntılı bir şekilde açıklanır.

 

Tehlike ve risklerin tanımlanmasında Uluslararası standartların kabul ettiği IEC/ISO Rehber 51 temel alınarak çalışmalar yapılacaktır. TS EN ISO 17776 Tehlike tespiti ve risk değerlendirmede kullanılan cihaz ve teknikler için kılavuzu temelde inceleme basamaklarında ayrıca değerlendirilir.

HAZOP metodunun kullanılarak operasyonel risklerin belirlenmesi

Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların kantitatif tekrarlanma olasılıklarının hesaplanması

Papyon (Bow-tie)  metodu kullanılarak kazayı başlatma nedeni olabilecek unsurlar ve sonuçları tespit edilerek analiz yapılır.  Bow-Tie Analiz sonucuna göre her bir neden ve sonuç arasında ilişki kurularak LOPA’ya geçiş yapılır.

Koruma Katmanları Analizi (LOPA) ile tesis ekipman ve hatlarında meydana gelebilecek frekansların hesaplanması yapılır.

5.4.1 Veri kaynakları

Büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılan güvenilirlik verisi ile olasılık verilerinin alındığı veri bankaları veya kaynakları hakkında bilgi verilir.  Yönetim sistemi altında işletmenin kontrolü, bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verilerinin değerlendirilmesi (İşletme kayıtları, Exida, Oreda, PRED, CCPS gibi veri bankaları kullanılması) ve prosedürler hazırlanacaktır.

5.5 İşletim kontrolü (Tesisin işletmeye alınması)

 

 1. İşletmeye alma ekibi hakkında bilgiler

          Tesisin işletmeye alma aşamalarında görev yapacak kişilerin seçim kriterlerine ilişkin bilgiler.

 

 1. Tesis Kurulumunun Kontrolü

Tesis kurulumunu doğrulamak için borulama ve enstrümantasyon diyagramları ile diğer ilgili dokümanlar göz önünde bulundurularak tüm boru tesisatı ile diğer ekipmanların ve enstrümanların bağlantılarının doğrulanması yöntemlerine ilişkin bilgiler. Tasarımların gözden geçirilmesi ve kontrolü TS EN 61160 standardına göre hangi aşamada ve detayda işlemler yapılacağı prosedürlerinin oluşturulması ve hazırlanarak işletmeye teslim edilir.

Örneğin; gaz algılama dedektörleri konumlandırmaları TS EN 60079-29-2’ye göre projelendirilmiş olmalıdır. Yangın algılama sistemleri TS EN 54-14’e göre projelendirilmiş olmalıdır.

 

 1. Enstrümantasyon Sisteminin Kontrolü

Alarm ve kontrol sinyallerinin başarılı bir şekilde aktarıldığını ve tesisatla ilgili kablo bağlantılarının işlevsel halde olduğunun kontrol yöntemlerine ilişkin bilgiler verilirken, Fonksiyonel Güvenlik gerekliliği- EN 61508, EN 61511 ve EN 62061 seri standartları SIL çıktıları kullanılarak proses tehlike analizi yapılması sağlanacaktır. Standartları kullanılarak Fonksiyonel Güvenlik SIS, SIF, SIL, ESD hesaplamaları, Lojik mimarinin kurulması, SIS hesabının SFF, HF, DC ile doğrulamaların yapılması ile başarılı bir şekilde sağlandığı dokümante edilmiş olacaktır.

 

 1. Ekipmanların Temizlenmesi

          Tüm boru tesisatı ile diğer ekipmanların temizlenmesi yöntemlerine ilişkin bilgiler.

 

 1. Yardımcı Ekipmanların Değerlendirilmesi

Pompalar, fanlar, ısı değiştiriciler gibi tüm yardımcı ekipmanların performansının doğrulanması yöntemlerine ilişkin bilgiler.

Başta üretici el kitapları dikkate alınarak, TS EN ISO 13350, TS EN 60041 ISO 16345, TS EN 14705 gibi standartlarla da değerlendirmeleri yaprak uygun doğrulama metotları belirlenir.

 1. Enstrümanların Kalibrasyonu

Enstrümanların kalibrasyonunu ve alarmların sınır değerlerini kontrol etme yöntemlerine ilişkin bilgiler. Gaz dedektörleri, basınç, sıcaklık, nem gibi önemli ölçümler belirlenerek, kalibrasyon ve sınırlar ortaya çıkartılır. Listeler oluşturularak talimatları hazırlanır.

 

 1. Devreye Alma Faaliyetleri

Tesisin çalışır ve kimyasal denemelere hazır hale getirilmesi, gerçek koşulları yansıtacak şekilde kurulumun performansını doğrulama yöntemlerine ilişkin bilgiler prosedürde tanımlanır.

 

 1. Aksaklıkların Giderilmesi

Yapılan kontroller sonucu ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve sonrasında ilgili dokümanların güncellenmesi yöntemlerine ilişkin bilgiler prosedür ve talimatlarda tanımlanır.

5.6 Tesis ve proseslerin işletilmesi

 

 1. Kontrol ve Alarm Sistemleri

Kuruluştaki depolama ve proses gibi tüm faaliyetlerin işletimi esnasında kullanılan kontrol ve alarm sistemleri ile acil durdurma sistemlerinin kurulumuna, bakımına, periyodik kontrolüne ilişkin yöntemler hakkında bilgiler aşağıdaki yöntem ve tekniklerle birlikte tanımlanır.

 • Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri IEC 61511-1,2,3 ‘e göre değerlendirme yapılması
 • Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu (Tek tek her sistem ayrı ayrı talep anındaki hata olasılıkları ve koruma katmanları analizindeki yeri belirlenir).

 

 1. Bakım Politikası ve Uygulanması

İşletmede büyük kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlandırmak amacıyla, önleyici ve düzeltici bakıma ilişkin oluşturulan bakım planında; bakım yönetimine, bakım stratejisine, hedeflere, bakımdan sorumlu personele, bakım sıklığına, ekipmanlara yönelik bakım faaliyetlerinin hangi önceliklere göre sıralandığına, bakım ve arıza kayıtlarının nasıl tutulduğuna ilişkin yöntemler hakkında bilgilere yer verilir. Oluşturulan bakım planında özellikle; mekanik gerilme, darbe, titreşim, korozyon, erozyon da dâhil olmak üzere her türlü harici ve dâhili etkenlerin nasıl değerlendirildiğine ilişkin bilgilere yer verilir.

 

 • Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım personeli için prosedür yazılması TS EN 60812, ISO 14224, ISO 12489’a göre çalışma yapılması, Güvenlik Yönetim sistemine entegre edilmesi,
 • Risk temelli kontrol yöntemleri (EN 16991, API 581, EEMUA 154, EEMUA 159, ISO 20816 serisi)’a göre Bakım Personeli için prosedürlerin ve kontrol listelerin oluşturulması, aynı zamanda Periyodik Kontrol planlarının oluşturulması.

 

 

 1. Çalışma Talimatları ve İş İzin Sistemleri

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi amacıyla hazırlanan çalışma talimatları, iş izin sistemleri, bunlara uyulmasını sağlamak amacıyla izlenen yöntemlere ilişkin prosedür ve talimatlar hazırlanır.

 

 1. Proses Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü

Basınçlı kap, tank, boru hattı, basınç emniyet vanası, ısı değiştiricisi, pompa gibi proses ekipmanlarının periyodik kontrollerin planlanması, uygulanması ve düzeltici faaliyetlere ilişkin yöntemler hakkında prosedür ve talimatlar hazırlanır.

 

 1. Proses ekipmanlarının devreden çıkarılması

Devreden çıkarılan proses ekipmanı ile ilgili; devreden çıkarmanın nasıl planlandığına, sorumlu ve görevli kişilerin nasıl seçildiğine, devreden çıkarma aşamasında alınacak güvenlik önlemlerinin nasıl belirlendiğine göre prosedür ve talimatlar hazırlanır.

5.7 Değişimin yönetimi

5.7.1 Kritik değişiklikler

Kritik değişikliklerin nasıl belirlendiğine ilişkin prosedür hazırlanır.

5.7.2 Kritik değişikliklerin içeriği

Kritik değişiklikler ile ilgili olarak; organizasyonel ve personel değişiklikleri, proses değişiklikleri, tehlikeli madde depolama kapasitesinde ve şekillerinde yapılacak değişiklikler, ekipman değişiklikleri, güvenlik ile ilgili belgelerdeki değişiklikler ve çevresel koşullara bağlı değişikliklerin her biri için oluşturulan yöntemler hakkında; değişikliğin aşamaları, değişiklik ihtiyacı, değişikliğin niteliği (geçici, kalıcı, acil), değişiklik ekibi (sorumlu kişi, görevli kişi, izin alınacak kişi, haber verilecek kişi, koordinasyonu sağlayacak kişi, değişikliği gerçekleştirecek kişi vb.) gibi bilgilere yer verilir.

5.7.3 Değişiklik nedeniyle oluşabilecek tehlikeler

Değişiklik sırası ve sonrasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin nasıl belirlendiği ve bu tehlikelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin yöntemler hakkında prosedür hazırlanır..      

5.7.4  Değişikliklerin kaydedilmesi ve ilgili belgelerin güncellenmesi

Kuruluşta gerçekleştirilen değişikliklerin düzenli olarak kayıt altına alınması ve değişiklikler sonrası ilgili belgelerin güncellenmesine ilişkin yöntemler hakkında prosedür hazırlanır.

5.7.5 Çalışanların bilgilendirilmesi

Kuruluşta kritik bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu değişiklik ile ilgili çalışanların, varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işveren çalışanlarının bilgilendirilmesi sürecine ilişkin prosedür hazırlanır.

5.8 Acil durumlar için planlama

İşletmeci için dahili acil durum planı prosedür hazırlanır.

 1. Acil durumları belirleme kriterleri,
 2. Acil durum organizasyonlarının oluşturulması yöntemleri, sorumlu kişileri belirleme kriterleri,
 3. Çalışanlara, alt işveren çalışanlarına, ziyaretçilere ve acil müdahale ekibine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları,
 4. Acil durum tatbikatlarının gözden geçirilmesine, aksayan yönlerinin belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin yapılan çalışmalarla değerlendirme yapılır.

5.9 Performansın izlenmesi

Performansın izlenmesi unsuru hakkında aşağıdaki bilgilere yer verilir:

 1. Güvenlik Yönetim Sisteminin unsurlarına yönelik somut, ölçülebilir, ulaşılabilir ve net bir zaman dilimini kapsayan hedeflerin belirlenmesi yöntemleri,
 2. Belirlenen hedeflere uyum sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi yöntemleri ile bu hedeflerin gözden geçirme sıklığını belirleme kriterleri,
 3. Belirlenen hedeflerle uyum sağlanamaması durumunda bu durumun raporlanmasına ve düzeltici faaliyetlerin belirlenmesine ilişkin yöntemler,
 4. Meydana gelen büyük kazalar ile kazaya ramak kalma durumlarının raporlanması yöntemleri, rapor sonucuna göre belirlenen aksaklıkların giderilmesine yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar ile belirlenen faaliyetlerin çalışanlara duyurulması için izlenen yöntemler.

5.10 Denetleme ve inceleme

İki yıldan fazla olmamak üzere düzenli aralıklarla yapılacak iç denetim

 1. İç denetimi yapacak kişilerin belirlenmesine ilişkin kriterler,
 2. İç denetimi yapacak kişilerin yetki ve sorumlulukları,
 3. İç denetimin gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntemler (kontrol listeleri, çalışanlarla ve birim amirleri ile yapılan görüşmeler, saha kontrolleri vb.),
 4. İç denetim sonuçların raporlanması yöntemleri,
 5. Rapor sonuçları hakkında üst yönetimin hangi yollarla bilgilendirildiği.
 6. GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ETKİNLİĞİ

Güvenlik yönetim sistemi; kuruluştaki tehlikeler, endüstriyel faaliyetler, kuruluşun organizasyonel karmaşıklığı ile orantılı olarak kurulur. Güvenlik yönetim sistemi; bu sistemin kurulması ve uygulanması için gerekli olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, yöntemleri ve kaynakları da içine alan bir yönetim sistemidir.

Bu tanımlamaya göre; kurulan güvenlik yönetim sisteminin tesiste eksiksiz şekilde uygulanması, uygulamaların takip edilerek performnsının sürekli iyileştirilmesi ve etkinliğinin sürdürülmesi gerekmektedir.

Güvenlik Yönetim Sistemi; bir birini tamamlayan prosesler bütünü halinde kurulur ve yönetilir. Bu yönetsel faaliyetlerin amaca uygun şekilde sürdürülmesi, teknik yeterliliği, tesisi güvenliğine katkıları ve geliştirmeye açık prosesler için iyileştirme fırsatlarının ele alınması için şu temel başlıklarda gözetim ve refakat çalışması planlanmaktadır.

6.1. GYS Organizasyonu ve Yapılandırma Çalışmaları

Güvenlik yönetim sistemine katkı sağlayan  ilgili kademelerindeki personelin en fazla güvenlikk verimliliği sağlaması ve dinamik bir yönetim sisteminin  firmaya kazandırılması amacı ile yapılır. Firma çalışanlarının GYS motivasyonu, yönettikleri işlere ilişkin liderlik durumları ve hesap verilebilirlik unsurlarıyla, kişilerin daha fazla sorumluluk alması hedeflenir. Güncel gereklilikleri sağlayacak bir Organizasyon Şeması oluşturulur ve görev tanımları yapılır. GYS içindeki yetki sorumluluklar yazılı ve onaylı hale getirilir.

6.2. GYS İnsan Kaynakları ve Performans Takibi Çalışmaları

Güvenlik yönetim sisteminin uygulanması ve sürdürülmesinden sorumlu çalışanları kapsayan İnsan Kaynakları Yönetiminde kurumsal yaklaşımların üretilmesi, personelin adil, çözümcü, gelişmeye açık, istikrarlı bir çalışma ortamında; GYS çalışma takımlarının önemli bir parçası olduğunun bilincinde olması ve GYS proseslerine katkılarının planlanması ve takibi, personelin katılımcı ve geliştirici niteliklerinin faydaya dönüştürülerek daha verimli iş gücü sağlanması amaçlanır. 

Personel performans yönetimi programında; (Güvenlik yönetim sistemi unsurları ve bu konuda görevli personel ile sınırlı olmak üzere)

 • personel performans kriterlerinin belirlenmesi
 • performans hedeflerinin oluşturulması
 • personel performans analizlerinin yapılması
 • personel yönetiminde performansa dayalı sisteme geçirilmesi
 • GYS personel yönetmeliğinin oluşturulması
 • GYS personel politikalarının oluşturulması
 • hedeflere yönelim ve motivasyon çalışmaları
 • personel ödül ceza sisteminin kurulması çalışmaları yapılarak; güvenlik yönetim sistemini etkin olarak işletecek personelin gereklilikleri sağlanır ve izlenir.

6.3. GYS İletişim Planlaması

Güvenlik yönetim sisteminin sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan bilgilendirme ve iletişim ihtiyaçlarının sağlanması için iletişim planları hazırlanır.

 • iç / dış iletişim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • iç / dış iletişim planlaması ve yetkilendirme
 • iç / dış iletişim formatlarının oluşturulması
 • iç / dış iletişim talimatlarının hazırlanması
 • iletişim toplantı ve oturum talimatlarının hazırlanması
 • iletişimlerin sürdürülerek raporlanmasının sağlanması ile kurulan sistem

Firmanın çalışma prensiplerine uygun,  GYS gerekliliklerini karşılayan iletişim ortamının sağlanması, bilgi akışının eksiksiz ve güvenli şekilde yapılması çalışmalarını içerir.

 

6.4. GYS Hedefleri ve Stratejilerle Yönetim Çalışmaları

Üst Yönetimle birlikte firmanın GYS vizyon profillerinin oluşturulması, vizyonları gerçekleştirmek, geliştirmek ve sürdürmek için gerekli hedef ve stratejilerin belirlenmesi, bunlara ilişkin yürütme planlarının oluşturulması.

Firmanın GYS hedeflerinin ölçülebilir hale getirilerek, hedeflere ulaşmak için kaynak ayrılması, çalışma planlarının yapılması, sorumluluk dağıtılması ve işlerin sürekli takip edilerek hedeflere ulaşma durumunun raporlanması ve üst yönetimin firmayı daha net analiz etmesini sağlamak amacıyla yapılır.

 • Hedeflere ulaşma dereceleri raporlanarak Güvenlik Yönetim Sistemi Gözden Geçirme Programında ele alınarak iyileştirmeler ve planlamalar sağlanır.
 • Gelişmelerle mevcut durum ve hedeflerin sürekli analizi sağlanarak GYS hedeflerinin etkin biçimde sürdürülen proses güvenliğine dönüşmesi sağlanır.

 

6.5. Kaynak Yönetimi ve  Bütçeleme Çalışmaları

GYS hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynaklar belirlenerek, ihtiyaç duyulan bütçeler, ilgili yöneticilerle planlanır.  Oluşturulan bütçeler incelenerek; bütçe planları analiz edilir. Bütçe kalemlerine ilişkin kayıt ve veri toplama çalışmaları sağlanır. Güvenlik yönetim sistemine ilişkin güncel bir maliyet sisteminin kurulması amacıyla;

 • personel maliyetleri
 • GYS işletme maliyetleri
 • amortisman ve yaşlanma maliyetleri
 • GYS yönetim maliyetleri
 • proses güvensizlik maliyetleri
 • iyileştirme maliyetleri
 • proses güvenliği sürüdürme maliyetlerin belirlenmesi çalışmaları yapılır.

Hedef ve stratejilerin bütçeleme çalışmalarına uyumunun analiz edilmesi ve düzenlenmesi yapılarak kurumsal genel bütçe planının da ele alınması sağlanır.

 

Sürekli  ve düzenli olarak;  proses güvenlik unsurlarında verimlilik  ilkesi ile ölçülebilen, izlenebilen bir bütçe yönetim sistemi kurulması hedeflenir.

6.6. Verilerle Yönetim Çalışmaları

Güvenlik yönetim sistemi içinde tutulan tüm kayıtların incelenip analiz edilmesi, proses güvenliğine dair zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi, mevcut durum ve hedeflere ulaşma durumunun ölçülmesi ve GYS’nin yeni hedeflere yöneltilmesini sağlamak için yapılacak çalışmaları içerir. Proseslerin güvenlik verimliliğini ve izlenebilirliğini sağlayacak kayıt ve raporlama sistemi kurularak; verilerle yönetim çalışma planları oluşturulur.

Etkin bir raporlama ve takip sistemi kurulması hedeflenir.

 

Dönemler halinde; GYS proses ve unsurlarını ele alacak şekilde

 • veri analiz planları oluşturulur
 • veri analizleri istatistiksel yönetmelerle uygulanır
 • veri analiz raporları oluşturularak, hedeflere ulaşma dereceleri ele alınır.
 • veri analiz sonuçları Güvenlik Yönetim Sistemi Gözden Geçirme Programında ele alınarak iyileştirmeler planlanır.

6.7. GYS Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri

GYS kapsamında hatalı iş ve proseslerin sürekli olarak incelenmesi araştırılması, bu hataların kaynaklarının tespit edilmesi, hataların bir daha tekrar etmeyecek şekilde önlenmesi, henüz oluşmamış ancak potansiyel olarak oluşma ihtimali olan hataların tespit edilmesi ve hatalar gerçekleşmeden önce önlenmesine yönelik çalışmaların bir metodolojik çerçevede yürütülmesi çalışmalarını içerir. Çalışma sonuçlarının proses güvenlik iyileştirme çalışmalarına aktarılarak; sürekli iyileştirme çalışmalarına entegre edilmesi amaçlanır.

 • kurulan ve sürdürülen proses güvenliğinin işletimsel kontrolerine ilişkin disiplin düzeltici ve önleyici faaliyetlerin oluşturulması ve sonuçlarının takipleriyle sağlanır

6.8. Düzeltici ve Önleyici Bakım Yönetimi

Tesisi ve proses güvenliğini sürdürmek üzere; düzeltici ve önleyici bakımların eksiksiz şekilde uygulanması için bir takip sistemi kurulur ve uygulamaların planlara uygun şekilde yapılması sağlanır.

 • Tesisler ve çalışma ortamlarının yerleşim planlarının çizilmesi, bakım-temizlik, güvenlik talimatlarının hazırlanması, eğitimlerinin verilmesi,
 • Depo, bekleme alanları, karantina alanlarının, taşıma-stoklama ve sevk ekipmanlarının / metotlarının güvenlik kriterleri çerçevesibde belirlenmesi, talimatlarının hazırlanması, eğitimlerinin verilmesi,
 • Makina, ekipman, cihaz ve tesislerin özelliklerinin tespiti, gerekli önleyici bakımların tespiti, kullanım ve bakım talimatlarının hazırlanması,
 • Tesis bünyesinde bulunan makine parkurundaki özelliklerinin belirlenerek periyodik bakımlarının yapılması ve makine parkurundaki işi aksatacak, verimliliği düşürecek, güvenliği aksatacak arızaların bertaraf edilmesi amacıyla bir takip ve kontrol sistemi kurulur.

6.9. İç Denetim Sisteminin Kurulması ve Denetlenmesi

Güvenlik yönetim sistemi politika ve hedefler doğrultusunda  hazırlanmış Güvenlik Yönetim Sisteminin  etkinliği ve uygunluğunu periyodik ve sistematik olarak değerlendirilmesi için yöntemlerin oluşturulması, güvenlik yönetim sisteminin yapılan denetim ve incelemelerde belirtilen gerekli değişiklikleri de dikkate alarak gözden geçirilmesi ve üst yönetim tarafınca güncellenerek dokümante edilmesi için yapılan inceleme ve tetkiklerin  bir sisteme bağlanması çalışmalarını içerir.

 

 • iç denetimleri gerçekleştirecek personel için; uluslar arası Başdenetçiler tarafından sağlanan; EN ISO 19011 standardına uygun olarak “İç Tekik Sertifika Programı” uygulanır, eğitimler ve sınavlar  gerçekleştirilerek,  sertifikalı iç denetçi ekibi oluşturulur.
 • 2 yıllık denetim planları oluşturularak; güvenlik yönetim sistemi prosesleri ve ilgili tüm birimler için denetimler planlanır.
 • yılda 1 kez uluslar arası Başdenetçiler tarafından “dış kaynaklı iç denetim” gerçekleştirilir.
 • yılda 2 kez iç denetçi ekibi tarafından “iç kaynaklı iç denetim” gerçekleştirilir.
 • uygunsuzluklar ve düzeltme faaliyetleri ve iyileştirme fırsatları planlanarak, uygunsuzlukların çözümlenmesi takip edilir ve raporlanır.
 • iç tetkik sonuçları Güvenlik Yönetim Sistemi Gözden Geçirme Programında ele alınarak iyileştirmeler planlanır.

6.10. Güvenlik İyileştirme Çalışmaları

Proses güvenlik ihlallerinin azaltılması, güvenlik yönetim sisteminin güvenirliliğinin arttırmaya yönelik çalışmaların sistematik şekilde yürütülmesi, personelin proses güvenliği ve iş iyileştirmeye yönelik katkılarının sağlanması, bir iç öneri sisteminin kurulması ve güvenlik geliştirme çalışmalarıyla;  firmanın proses güvenliğinin sürekli gelişimimin sağlanması  çalışmalarını içerir.  Güvenliki iyileştirme sisteminin kurulması amacıyla;

 • proses güvenliği iyileştirme takımlarının oluşturulması
 • çalışanlar için güvenlik iyileştirme faaliyet planlarının oluşturulması
 • güvenlik geliştirme projelerinin başlatılması
 • çalışmaların önceki dönem başarı, mevcut dönem başarısı ve hedeflenen başarı zincirinde sürekli raporlanmasını sağlanarak;

Güvenliği iyileştirilen iş akışlarının ve proses haritalarının güvenlik ve güvenilirlik unsurlarını, planlı şekilde pozitif yönde etkilemesi hedeflenir.

6.11. İşletim Kontrolü ve Proses Güvenlik Kontrolleri

Tesiste kurulu mevcut çalışma proseslerinin uzman kimliği ile denetlenmesi, proses güvenliği ve olası hataların tespiti, raporlanması, çözüm önerisi ve sürdürülen işleyişe üçüncü taraf görüş katmak ve refakat çalışmalarını içerir.

Her bir proses için denetleme ve izleme kriterleri oluşturularak; her  bir prosesin kendi sınırlarında güvenli olması sağlanır. Proses güvenlik etkileşim haritaları oluşturularak; sıralı proseslerin, önceki ve sonraki proseslere olan güvenli girdi sağlama ve çıktı oluşturma etkileri programlanır. Etkileşimli bir proses güvenlik haritası oluşturularak; iş süreçlerinin güvenlik riski düşürülerek, tesis güvenliğinin arttırılması hedeflenir.

 • planlı (duyurusu yapılmış) ve plansız denetimler ile tesisler incelenir.
 • proses güvenlik unsurlarına uyum, çalışan davranışı, metodoloji, kayıt ve bilgilendirmeler, dokümantasyon yeterliliği, talimatlara uyum, genel donanımının yeterliliği, ölçme ve izleme techizatı, ölçme izlemenin uygulanması, güvenliğe ilişkin farkındalık , yetkinlik, bilinç ve genel iş güvenliği uygulamalarının denetlenmesi,
 • raporlanması,
 • eksikliklerin giderilmesine ilişkin görevlendirmeler
 • takip ve eğitim çalışmarını içerir.

6.12. Proses Güvenliği Ölçme İzlemelerinin Takibi

Proses güvenliğine odaklanmış, tüm ölçme ve izlemeler, gerekli talimatlar, raporlamalar, bilimsel ve standardilasyona dayanan metodoloji ve gerekli techizatın planlaması yapılarak; proses güvenliğine ilişkin ölçme ve izlemelerdin sürekli olarak gerçekleştirilmesi sağlanır.

 • her bir proses için ölçme ve izleme ihtiyaçları,
 • ölçme izleme metotları ve eğitim ihtiyaçları
 • ölçme izleme techizatı ve doğrulama gerekliliği
 • ölçme izleme talimatları ve sorumluluklar belirlenir.
 • iç kaynaklı ve dış kaynaklı ölçme izleme planları belrilenerek “proses güvenliği ölçme izleme planı” oluşturulur.
 • proses güvenliği takibine ilişkin eğitimler gerçekleştirilir vebu ölçme ve izlemenin güvenliği temin edecek periyotlarla uygulanması sağlanır.

6.13. Bölüm Yöneticilerine GYS Refakat Çalışmaları

Bölümlerin proses güvenlik çalışmalarına katkılarını arttırmak için, üst yönetimin stratejilerine uygun olarak refakat etme çalışmalarıdır. Refakat ihtiyacı duyulan konularda, bilgi paylaşımı, koordinasyon, süreç yönetimi, uygulama metodu geliştirme, iyileştirme önerisi katmak, denetim ve raporlamalar yaparak çalışmaların temposunun yükselmesi sağlanır.

 

6.14. Üst Yönetime GYS Refakat Çalışmaları

Üst Yönetimin, tesisin güvenli işletilmesine dair; Stratejik Yönetim Planları için fikir danışmanlığı ve yürütme planları için metot ve yaklaşım danışmanlığı yapılması hedeflenir. Paralel ve muhalif fikirlerle yönetsel faaliyetlerin firma için daha verimli hale getirilmesi sağlanırken; üçüncü taraf değerlendirmeler yapılarak çalışmaların başarısının objektif olarak ölçülmesi sağlanır. Güvenli tesis yönetimi konularının tamamı ile ilgili verimlilik, güvenirlilik, etkinlik kavramları üzerinde yönetsel faaliyet çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri sunulur.

6.15. Proses Güvenliği Geliştirme ve Destek Eğitimlerinin Planlanması

Güvenlik yönetim sistemine dahil olan personel yeterliliğinin,  güvenlik yönetim süreçlerine ilişkin yeteneklerini arttırmaya yönelik olarak;  önceden belirlenmiş ve güvenlik gerekliliğine göre ihtiyaç duyulan konularla ilgili eğitim programları düzenlenmesi amaçlanmaktadır.  Güvenlik Yönetim Sistemi Eğitim Programları oluşturularak, eğitimlerin etkinliğinin sağlanması ve tesisin güvenlik bilincinin ve farkındalığının arttırılması sağlanır. Eğitim planları uluslar arası standardlar, bilimel metotlar, iyi uygulama örnekleri, büyük endüstriyel kaza önleme deneyimleri üzerine kurgulanarak; tesisin güvenli işletimine ilişkin unsurları ele alacak şekilde hazırlanır.  Bu eğitimler kuruluşun eğitim kaynaklarına göre;  iç eğitim ve dışardan temin şeklinde gerçekleştirilir.

Bu kapsamda Seyir tarafınan sağlanacak GYS temel eğitimlerinden bazıları;

 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Eğitimi
 • Güvenlik Yönetim Sistemi Eğitimi
 • GYS İç Denetim Eğitimi
 • HAZOP Eğitimi
 • LOPA Eğitimi
 • Tasarım FMEA Eğitimi
 • Proses FMEA Eğitimi
 • Ex Ekipman Montaj ve Bakım Eğitimi
 • SIL Ekipmanlarının Kanıt Testi Eğitimleri